جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در دومین همایش شهر هوشمند

جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در دومین همایش شهر هوشمند
جلسه همفکری و همکاری جهت شرکت در دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری روز گذشته برگزار گردید.

این همایش در تاریخ ۱ و ۲ شهریور در تهران برگزار خواهد شد .

جلسه مذکور با حضور نمایندگانی از منطقه ویژه علم و فن آوری، استانداری، کانون تفکر شهر هوشمند و شرکت پیشگامان کویر یزد و به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد در ابتدای جلسه تاج آبی (مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد ) به طرح موضوع پیرامون نحوه مشارکت در این همایش و همچنین تاکید بر همکاری نهادها جهت ارائه تصویر دقیق و مطلوب از فرصتها و پتانسیلهای شهر یزد در جذب سرمایه گذار در مقوله شهر هوشمند پرداخت. در ادامه جلسه جزئیات چگونگی شرکت در همایش شهر هوشمند به بحث گذاشته شد و شرکت کنندگان به تبادل اندیشه پیرامون محتوا و نحوه مشارکت پرداختند. همچنین چگونگی تقسیم وظایف و هزینه های مشارکت در این همایش و نمایشگاه جنبی آن نیز مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

شایان ذکر است که این نشست دومین جلسه از مجموعه جلسات مشترک جهت نحوه همکاری و مشارکت در دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری بوده است.
  • کانون تفکر
  • فاوا
  • شهر هوشمند
  • دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری
    مطالب مرتبط