آیا شما کاری می‌کنید که شهر یزد را به شهری هوشمند تر تبدیل می‌کند؟
 
آنچه انجام می‌دهید اینجا به ما بگویید و ما می‌توانیم آنرا به مثال‌های خود اضافه کنیم.
نام
آیا بخشی از یک گروه یا سازمان هستید؟
نام گروه یا سازمان چیست؟
شما در زمینه هوشمندتر کردن شهر یزد چه فعالیتی دارید؟
چه چیز باعث می‌شود که این کار شما لقب هوشمند بگیرد؟
کدام نواحی را پوشش می‌دهد؟
آیا کل شهر را پوشش می‌دهد؟ آیا محدود به یک محله می‌شود؟ یا یک گروه خاص از مردم را در برمی‌گیرد؟

آدرس وب سایت شما چیست؟
ذی‌نفعان شما چه کسانی هستند؟
پروژه شما چه کسانی را شامل می‌شود؟

آدرس ایمیل